เปลี่ยน Policy ของ Password ใน Active directory

เปลี่ยน Policy ของ Password ใน Active directory

ตั้งรหัสผ่าน User ใน Active directory ของ windows server 2003 หากตั้งไม่ตรงเงื่อนไขจะขึ้นข้อความเตือน ดังนี้

“Windows cannot set password for <ตามด้วย User ที่เราเพิ่งตั้ง> because : The password does not meet the password policy requirements check the minimum password length, password complexity and password history requirements”

วีธีแก้ไข

  1. เครื่อง Server > Start > Administrative Tools > Domain Secruity Policy > Account Policy > Password Policy

รายละเอียดมีดังนี้

–          Enforced Password History คือ จำรหัสผ่านได้กี่ตัว
–          Maximum Password คือ อายุสูงสุดของรหัสผ่านกี่วัน
–          Minimum Password คือ อายุต่ำสุดของรหัสผ่านกี่วัน
–          Minimum Password Length คือ ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านกี่ตัว
–          Password must meet complexity requements คือ รหัสผ่านต้องผสม ตัวอักษร ตัวเลขหรือไม่
–          Store Password using reversible encryption คือ เก็บรหัสผ่านโดยการเข้ารหัสเมื่อแก้เสร็จ

2. เมื่อทำการกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ Start > run > พิมพ์ gpupdate /force   (เพื่อทำการ refresh policy)