Active Directory และ Domain Name Server

Active Directory และ Domain Name Server

Active Directory

ทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บไดเร็คทอรี่ของระบบเครือข่าย ซึ่งไดเรคทอรี่นี้ก็จะเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อผู้ใช้และรายชื่อทรัพยากรต่างๆ ในระบบเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน ทรัพยากรในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่บัญชีผู้ใช้(User Account) ของผู้ใช้เครือข่ายไปจนถึงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายชื่อ Shared Folder บน Server และรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครือข่าย โดยที่ Active Directory จะมีฐานข้อมูลของมันเองสำหรับจัดเก็บไดเรคทอรี่ของระบบเครือข่าย

Active Directory ของ Window จะประกอบได้ 2 ส่วน

1. ส่วนที่เป็น Service เรียกว่า Active Directory Service ทำหน้าที่บริการผู้ใช้และผู้บริหารระบบ
2. ส่วนที่เป็นฐานข้อมูล เรียกว่า Active Directory Database เป็นฐานข้อมูลเก็บไดเรคทอรี่ระบบเครือข่าย

Domain Name Server (DNS)

คือสิ่งที่นำมาอ้างอิงถึงหมายเลขเครื่อง หรือ หมายเลข IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ DNS จะทำหน้าคล้ายกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมื่อมีคนต้องการจะโทรศัพท์หาใคร คน ๆ หนึ่งก็จะต้องเปิดสมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาเบอร์ของคนที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อต้องการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็จะทำการสอบถามหมายเลข IP กับ DNS Server เพื่อทำการค้นหมายเลขดังกล่าว

ระบบ DNS แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. Name Resolvers
2. Domain Name Space
3. Name Server