การ Restore Database MS SQL Server

การ Restore Database Microsoft SQL Server

วิธีที่ 1

1. คลิกขวาที่ Database > Task > Restore > Database > เลือก Database ที่จะทำการ Restore
2. เลือก From Device > เลือกไฟล์ที่ต้อง restore
3. ในช่อง Select the backup set to restore > ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือก > Option > Replace Database > รอดำเนินการ

วิธีที่ 2

  1. Copy database.mdf และ database_log.ldf จากนั้นนำไปวางที่โฟลเดอร์
    C:\Program File\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
  2. กรณีมี Database เก่าอยู่แล้วให้ทำการลบทิ้งไปก่อน (ก่อนลบให้ทำการ Backup ไว้ด้วย)
  3. มาที่โปรแกรม MS SQL คลิกขวาที่ Database >  Attach > Add > เลือก Database โดยเลือก Database.mdf
  4. โปรแกรมแสดงรายละเอียดของ Database ที่ต้องการ Restore แล้วกด OK 

กรณีขึ้นข้อความ Error ไม่สามารถ restore ได้ ให้ทำการ Stop Server โดยเข้าไปที่
คลิกขวาที่ My Computer > เลือก Manager > Service > เลือก MS SQL > Stop

เพื่อ Stop Service SQL