วิธีเปลี่ยน Product key หรือ Serial number ของ Windows XP

วิธีเปลี่ยน Product key หรือ Serial number ของ Windows XP

( ประกาศยกเลิก Support แล้ว วันที่ 8 เมษายน 2557) ซึ่งจะทำให้ ไม่สามารถ Update Path ต่าง ๆ ได้อีก

  1. คลิกที่ Start > run
  2. พิมพ์คำว่า regedit > OK
  3. ปรากฎหน้าต่าง Registry Editor
  4. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ WindowsNT \ Current Version \ WPAEvents 

5. จะเจอไฟล์ OOBETIMER แล้ว คลิกขวาเลือก Modify

6. ใน Value data : ใช้ backspace ลบค่าใดค่าหนึ่ง แล้วพิมพ์ค่าใหม่ ค่าที่ใช้ได้คือ OO ถึง FF แล้วคลิก OK (ซึ่งเป็นการ deactive windows) จากนั้นก็ปิด register editor
7. คลิกที่ Start > run > พิมพ์ %systemroot% \ system32 \ oob \ msoobe.exe /a  > คลิก OK

8. จะปรากฎหน้าต่าง Let's active windows ให้เลือก Yes, I want to telephone a customer service representative to active windows > Next
9. จะปรากฎหน้าต่าง Active windows > คลิกที่ Chang Product Key
10. พิมพ์ หมายเลข Product Key ที่ถูกต้องลงไป  > คลิก Update
11. เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด restart 1 รอบ